Βάλτωσε η διαδικασία για τη διαχείριση των περιοχών Natura στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Τι λένε η Περιφέρεια, οι Δήμοι και οι Νομαρχίες;

Σε προηγούμενο δημοσίευμα μας, (8 Νοεμ. 2007), αναφερθήκαμε στις Προστατευόμενες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και την ανάγκη εκπόνησης Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ ) για τις περιοχές φυσικού κάλλους (Natura) του Ν. Κοζάνης. Η πρόταση μας αυτή εντάσσονταν σε μια δέσμη προτάσεων για την απορρόφηση του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης για την επόμενη πενταετία.

Υπενθυμίζουμε ότι η κήρυξη μιας περιοχής ως προστατευόμενης, σύμφωνα με τον Ν.1650/86, περιλαμβάνει τρία στάδια. Το 1ο είναι η εκπόνηση Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΕΠΜ) και η σύνταξη σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος (ΠΔ). Ακολουθεί, ως 2ο στάδιο, η διαδικασία διαβούλευσης με το κοινό και τους ενδιαφερόμενους φορείς, η οποία καταλήγει στην οριστική Πρόταση ΠΔ από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ. Το 3ο στάδιο είναι η υπογραφή και δημοσίευση του ΠΔ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Μετά την ενεργοποίηση των Κοινοτικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για τη διατήρηση των άγριων πτηνών» (οδηγία 79/409/ΕΟΚ) και «για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» (οδηγία 92/43/ΕΟΚ) η χώρα μας υποχρεώνονταν να εκπονήσει τις ΕΠΜ για όλες τις περιοχές του δικτύου Natura, οι οποίες καθορίστηκαν με μελέτες πληρωμένες από το Ευρωπαϊκό ταμείο για το Περιβάλλον.

Οι ΕΠΜ αποβλέπουν στην:
Τεκμηρίωση και αξιολόγηση του αντικειμένου, που πρόκειται να προστατευτεί.
Διατύπωση προτάσεων και μέτρων προστασίας ή και διαχείρισης της ευρύτερης περιοχής
Προετοιμασία της δημοσιοποίησης του σχεδίου προεδρικού διατάγματος που αφορά στην κήρυξη της περιοχής ως προστατευόμενης.


Άποψη της δυτικής πλευράς περιοχής του δικτύου Natura 2000 με κωδικό GR125002 - "Πιέρια Όρη"


Γνωρίζουμε επίσης καλά ότι η προστασία, διαχείριση, ανάδειξη και λειτουργία των περιοχών του δικτύου αποτελεί βασικό άξονα στη διαμόρφωση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Στην Δυτική Μακεδονία με διάφορα διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις κηρύχθηκαν αρκετές περιοχές ως προστατευόμενες είτε σε διεθνές επίπεδο (Πρέσπα- Συνθήκη Ραμσάρ) είτε σε εθνικό επίπεδο. Χαρακτηρίστηκαν είτε ως Εθνικοί Δρυμοί ή ως διατηρητέα μνημεία της φύσης, ως περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, ως καταφύγια θηραμάτων ή περιοχές με βιογενετικό απόθεμα. Οι περιοχές αυτές, που ευρίσκονται εντός των ορίων της Δυτικής Μακεδονίας ή εκτείνονται και σε άλλες περιφέρειες, είναι συνολικά 16 και αποτελούν, εκτός των άλλων, το δυναμικό οικοτουριστικό μέλλον της Δυτικής Μακεδονίας.

Όμως αυτό το πολύτιμο φυσικό κεφάλαιο είναι αφημένο στις ορέξεις του καθενός και στις αυξανόμενες ανθρωπογενείς πιέσεις. Η διαδικασία οριοθέτησης, διαχείρισης και προστασίας είναι απελπιστικά αργή και ουσιαστικά έχει κολλήσει
Τον Δεκέμβριο του 2004 η Οικολογική Κίνηση Κοζάνης είχε χαιρετήσει θετικά τις Αναλυτικές Διακηρύξεις της Δ/σνης Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την εκπόνηση των ΕΠΜ. (Οι 4 από τις 16 περιοχές Natura ήταν για την περιοχή του Σκλήθρου, για το όρος Βέρνον – Βίτσι, για τον Βαρνούντα και την περιοχή της Λίμνης Βεγορίτιδας – Πετρών). Έκτοτε ουδεμία είδηση υπάρχει για την πορεία των διακηρύξεων. Έγιναν οι σχετικές μελέτες ή τα χρήματα μένουν ακόμη ανενεργά στο ΥΠΕΧΩΔΕ ;
Τι λέει η Περιφέρεια επί του προκειμένου ;
Πως αντιδρούν οι Δήμοι και οι Νομαρχίες, στις περιοχές των οποίων περιλαμβάνονται οι περιοχές Natura ;
Η απορρόφηση των χρημάτων για το Περιβάλλον παραμένει πάντα μικρή και με τέτοιες αντιλήψεις – πολιτικές φοβόμαστε ότι θα παραμείνει για πολύ ακόμη .

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:


________________________________________________
_________________________________________
________________________________